Tỉ giá: 3,550 VNĐ/NDT

Quy định chính sách mua hàng