Tỉ giá: 3,550 VNĐ/NDT

Chính sách quy định đóng gỗ hàng hóa