Tỉ giá: 3,500 VNĐ/NDT

Bảng giá tính phí vận chuyển