Tỉ giá: 3,480 VNĐ/NDT

Bảng giá tính phí vận chuyển