Tỉ giá: 3,550 VNĐ/NDT

Bảng giá tính phí vận chuyển